Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS

Les presents Condicions generals d’ús i contractació (d’ara endavant, Condicions) regulen l’ús i accés al lloc web beyou.fr (d’ara endavant, la Plataforma), titularitat de BE YOUFRAGRANCES, SL (d’ara endavant, Be You Fragrances) per als usuaris de la Plataforma (d’ara endavant, Usuari o Usuaris) així com la relació contractual de compra venda durant el procés de compra de productes oferts des de la Plataforma.

L’accés a la Plataforma implica el coneixement i l’acceptació de les presents Condicions així com tenir la majoria d’edat i trobar-se en plenes facultats mentals per a la possibilitat d’adquirir qualsevol dels productes disponibles a través de la Plataforma.

Accés i Registre

Per poder ser Usuari de Plataforma és indispensable que es compleixin els següents requisits:

Haver complert o ser major de 18 anys d’edat.
Emplenar de manera veraç els camps obligatoris del formulari de registre, en el qual se sol·liciten dades de caràcter personal:
nom i cognoms;
el seu domicili i la seva adreça de correu electrònic personal;
altres dades necessàries per operar que siguin requerits en la Plataforma;

L’Usuari rebrà un missatge de confirmació d’activació del compte en l’adreça de correu electrònic indicada. Aquest missatge contindrà la seva adreça de correu electrònic (identificador d’usuari) i la seva contrasenya perquè pugui connectar-se a la Plataforma.

L’Usuari garanteix que totes les dades sobre la seva identitat i legitimitat facilitats a la Be You Fragrances en els seus formularis de registre de la Plataforma són veraces, exactes i complets. Així mateix es compromet a mantenir actualitzats les seves dades. En el cas que l’Usuari faciliti qualsevol dada falsa, inexacte o incomplet o si Be You Fragrances considera que existeixen motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos, la Be You Fragrancespodrà denegar-li l’accés i ús present o futur de Plataforma o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis.

En donar-se d’alta en la Plataforma, l’Usuari haurà d’introduir el seu nom complet, un e-mail com a identificador d’usuari i seleccionar una clau d’accés (password). El password serà estrictament confidencial, personal i intransferible. L’Usuari es compromet a no divulgar les dades relatives al seu compte ni fer-los accessibles a tercers. L’Usuari serà l’únic responsable en cas d’ús d’aquestes dades per tercers, incloses les manifestacions abocades en Plataforma, o qualsevol altra actuació que es dugui a terme mitjançant l’ús del seu username i/o password.

Be You Fragrances permet el registre en Plataforma mitjançant la sincronització amb serveis de tercers (Ex. Log-*In amb compte de Facebook). Be You Fragrances sol·licitarà sempre a l’Usuari el consentiment de forma prèvia al registre per a la sincronització de serveis entre un tercer i Be YouFragrances

Usuari Creador de fragàncies

L’Usuari té la possibilitat de compartir receptes mitjançant la seva publicació en la Plataforma. Per a això, haurà de contactar amb Be You Fragrances a través del formulari de l’apartat “Contacto” de la Plataforma, i enviar la recepta perquè aquesta pugui ser prèviament revisada i aprovada per Be You Fragrances.

Obligacions de l’Usuari

L’Usuari és responsable de comptar amb els serveis i equips necessaris per a la navegació per Internet i per accedir a la Plataforma. En cas de qualsevol incidència o dificultat per accedir al Plataforma, l’Usuari pot informar-ho a Be YouFragrances que procedirà a analitzar la incidència i donarà indicacions a l’Usuari sobre com resoldre-la en el termini més breu possible.

L’Usuari és completament responsable de l’accés i correcte ús de la Plataforma i dels seus continguts i serveis amb subjecció a la legalitat vigent, sigui nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic. I específicament, adquireix el compromís d’observar diligentment les presents Condicions.

Els Usuaris s’abstindran d’usar la Plataforma amb finalitats o efectes il·lícits i que siguin lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, afectar o deteriorar la Plataforma, els seus continguts i els seus serveis. Així mateix, queda prohibit impedir la normal utilització o gaudi de la Plataforma a altres Usuaris.

Be You Fragrances no podrà ser considerada responsable editorial, i declara expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que puguin emetre els Usuaris de la Plataforma, especialment de totes aquelles opinions abocades pels Usuaris pel que fa a les característiques i qualitats dels productes oferts des de la Plataforma, de les conseqüències de la qual es fa enterament responsable l’emissor de les mateixes.

Els qui incompleixin tals obligacions, respondran de qualssevol perjudici o dany que ocasionin. Be You Fragrancesno respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús il·lícit per part de tercers.

En general, l’Usuari es compromet, a títol enunciatiu i no taxatiu, a:

No utilitzar la Plataforma per a finalitats il·legals o no autoritzats;
No allotjar, emmagatzemar, divulgar, publicar, distribuir o compartir qualsevol contingut que pugui suposar una intromissió il·legítima o vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentar-los a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers i, molt especialment, dels menors d’edat;
No publicar a cap apartat de la Plataforma ni en el seu perfil o el d’un altre Usuari cap comentari o informació que sigui il·legal, racista, xenòfoba, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o a l’ordre públic;
No alterar o modificar, total o parcialment la Plataforma, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol una altra les funcions o serveis de la mateixa;
No infringir els drets de propietat industrial i intel·lectual o les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;
No usar la Plataforma per injuriar, difamar, intimidar, violar la pròpia imatge o assetjar a altres Usuaris;
No accedir als comptes de correu electrònic d’altres Usuaris;
No introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions en els continguts o sistemes de Be You Fragranceso terceres persones;
No remetre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment;
No realitzar accions publicitàries de béns o serveis sense el previ consentiment de Be You Fragrances.
Qualsevol Usuari podrà reportar a un altre Usuari quan consideri que està incomplint les presents Condicions, així mateix tots els Usuaris poden informar a Be You Fragrancesde qualsevol abús o vulneració de les presents condicions, a través del correu electrònic general de contacte. Be YouFragrances verificarà est reporti, com més aviat millor, i adoptarà les mesures que consideri oportunes, reservant-se el dret a retirar i/o suspendre a qualsevol Usuari de la Plataforma per l’incompliment de les presents Condicions. Així mateix Be You Fragrances es reserva el dret a retirar i/o suspendre qualsevol missatge amb contingut il·legal o ofensiu, sense necessitat de previ avís o posterior notificació.

Responsabilitat de Be You Fragrances

Be You Fragrances no controla ni serà responsable dels continguts abocats pels Usuaris a través de la Plataforma, sent aquests els únics responsables de l’adequació legal d’aquests continguts.

Be You Fragrances no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan de la Plataforma i, per tant, no garanteix que els Usuaris utilitzin la Plataforma de conformitat amb l’establert en les presents Condicions, ni que facin un ús diligent i/o prudent de la mateixa. Be You Fragrances no té l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els mateixos proporcionen.

Be You Fragrances exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la utilització il·lícita de la Plataforma per part dels Usuaris o que puguin deure’s a la falta de veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de la informació que els Usuaris proporcionen a altres Usuaris.

Sense perjudici de l’anterior, Be You Fragrances es reserva la facultat de limitar, total o parcialment, l’accés a la Plataforma a determinats Usuaris, així com de cancel·lar, suspendre, bloquejar o eliminar determinat tipus de continguts, mitjançant la utilització d’instruments tecnològics aptes a aquest efecte, si tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació emmagatzemada és il·lícita o que lesiona béns o drets d’un tercer. En aquest sentit, Be You Fragrances podrà establir els filtres necessaris a fi d’evitar que a través del servei puguin abocar-se a la xarxa continguts il·lícits o nocius.

Be You Fragrances no respondrà en cas d’interrupcions del servei, errors de connexió, falta de disponibilitat o deficiències en el servei d’accés a Internet, ni per interrupcions de la xarxa d’Internet o per qualsevol altra raó aliena al seu control.

Be You Fragrances no es fa responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència la presència d’un virus en el sistema informàtic o terminal mòbil de l’Usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la Plataforma.

Procés de Compra

L’Usuari podrà accedir a l’adquisició dels productes oferts per Be You Fragrances a través de la Plataforma introduint les dades sol·licitades en el corresponent formulari de la passarel·la de compra de la Plataforma. Posteriorment, l’Usuari haurà de seguir tots els passos del procediment de compra que li marqui la Plataforma.

Els pagaments a través de la Plataforma, es fan a través de la passarel·la de pagament de Adyen (https://adyen.com) de forma integrada en la passarel·la de compra de la Plataforma.

Així mateix la passarel·la de compra de la Plataforma informarà a l’Usuari, una vegada finalitzat el procediment de compra, via correu electrònic, de totes les característiques rellevants del
producte adquirit. Si l’Usuari no rebés el mail de confirmació dins de les vint-i-quatre hores següents a la finalització de la compra, serà responsabilitat de l’Usuari confirmar amb Be You Fragrances l’aprovació de la transacció.

Els preus dels productes oferts en la Plataforma inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que poguessin ser aplicables i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€).

Les comandes realitzades en la Plataforma de Be YouFragrances es regiran pels preus oferts de cada producte al moment de realitzar la comanda. Els preus aplicables seran els publicats de forma automàtica durant el procés de compra en l’última fase del mateix. L’Usuari serà sempre comunicat del preu final de compra d’un producte de forma prèvia a la finalització de la passarel·la de compra.

Enviament de productes

Be You Fragrances envia les comandes directament als Usuaris a través de diferents empreses de transport. El preu d’enviament es calcula automàticament al moment de realitzar una comanda i es calcula sobre la base del pes de l’ordre i destinació. Els terminis de lliurament varien en funció de la quantitat demanada, estoc i la destinació. No obstant això, el termini de lliurament mitjà serà de 5 dies laborals (1 setmana laboral).

En qualsevol cas, Be You Fragrances informarà de totes les característiques dels seus enviaments en les fitxes dels productes oferts en la Plataforma i en tot cas lliuraran els productes a l’adreça d’enviament indicada per l’Usuari en el menor temps possible en qualsevol cas, sempre dins dels trenta (30) dies naturals a partir de la data en què es va realitzar la comanda.
Els pagaments a Be You Fragrances per la compra de productes comportaran l’emissió d’una factura a nom de l’Usuari segons les dades facilitades durant la passarel·la de compra. En cas que l’Usuari desitgi rebre la factura de la compra realitzada, haurà de sol·licitar-la directament a Be YouFragrances.

Dret de desistiment

L’Usuari disposarà d’un termini de 14 dies naturals per desistir en la compra d’un producte explicats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. Tret que la devolució sigui realitzada per defectes o malament estat en el producte, les despeses relatives a la devolució hauran de ser assumits per part de l’Usuari i el producte haurà de ser retornat en perfectes condicions sense limitar l’ús del producte (sempre que no vagi més enllà de la mera comprovació del bon estat i funcionament del mateix).

Per tramitar la devolució del producte per desistiment, l’Usuari haurà de posar-se en contacte amb Be YouFragrances i seguir les seves instruccions per a la devolució. Una vegada Be You Fragrances rebi el producte i comprovi que es troba en perfectes condicions, procedirà a la devolució de l’import del producte així com de les despeses d’enviament pagats per l’Usuari en un termini no superior a 14 dies naturals.

D’acord a l’article 103 del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, no seran aptes per al seu desistiment els productes adquirits en la Plataforma que:

Estiguin precintats i que no siguin aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o higiene i que hagin estat desprecintados després del lliurament.
Hagin estat personalitzats conforme a les especificacions de l’Usuari.

Garantia dels productes

Malgrat estrictes controls de qualitat que se segueixen en Be You Fragrances, per causes alienes l’Usuari podria rebre un article no desitjat, amb un defecte de fàbrica o en mal estat. En aquests casos, Be You Fragrances es responsabilitza d’això en els termes establerts en la legislació de protecció al consumidor.
Segons aquesta normativa, els productes gaudeixen d’una garantia de dos anys des de la data de lliurament. L’Usuari consumidor haurà d’informar de la falta de conformitat en el termini des de dos mesos des que va tenir coneixement del mateix. Tan aviat l’Usuari adverteixi que el producte no és conforme, haurà de posar-se en contacte amb Be YouFragrances al més aviat possible per comunicar la incidència.

Be You Fragrances no respon per un ús negligent o indegut del producte adquirit. En cas de producte defectuós o en mal estat, Be You Fragrances procedirà a la seva substitució. Verificades les condicions per a la substitució del producte, Be You Fragrances enviarà un de nou sense més demora. Totes les gestions seran totalment gratuïtes per a l’Usuari.

Condicions d’ús de les promocions

Els Usuaris podran aplicar qualsevol dels diferents cupons promocionals per beneficiar-se de les ofertes de Be YouFragrances existents sempre que aquests hagin estat expedits o validats per Be You Fragrances i es trobin dins del seu període de vigència.
Tots els cupons promocionals estan limitats a únic ús per Usuari. En concret, els cupons promocionals estaran limitats a un únic titular de mitjans de pagament, compte i número de telèfon. Be You Fragrances es reserva el dret de sol·licitar a l’Usuari documentació addicional en cas que tingui sospites que s’està produint una possible duplicitat de comptes destinats a beneficiar amb una promoció a un mateix Usuari.

Actualització i modificació de la Plataforma

Be You Fragrances podrà modificar les presents Condicions a qualsevol moment mitjançant correu electrònic o publicant els termes modificats en la Plataforma. Tots els termes modificats entraran en vigor automàticament als 30 dies d’haver estat publicats.

Així mateix, Be You Fragrances es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, actualitzacions, modificacions o eliminació d’informació continguda en la seva Plataforma en la configuració i presentació d’aquesta i de les condicions d’accés, sense assumir responsabilitat alguna per això.

Propietat Intel·lectual

Be You Fragrances és titular o licenciataria dels drets de propietat intel·lectual i industrial que recauen sobre els textos, fotografies, disseny gràfic, codi font i tota la resta de contingut de la Plataforma protegit sota les lleis de propietat intel·lectual i industrial. Com a conseqüència d’això correspon a Be YouFragrances l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’autorització a l’Usuari per a l’accés a la Plataforma no suposa renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial sobre drets de propietat intel·lectual o industrial per part de Be YouFragrances.

No està permès suprimir, eludir o manipular de cap manera els continguts de la Plataforma de Be You Fragrances. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en la Plataforma de Be YouFragrances per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit de Be YouFragrances o, si escau, del titular dels drets al fet que correspongui.

L’Usuari que procedeixi a compartir qualsevol tipus de contingut a través de la Plataforma, concedeix a Be YouFragrances una llicència no exclusiva, gratuïta i mundial limitada a la reproducció i comunicar públicament aquest contingut a través de la prestació dels serveis de la Plataforma.

Protecció de dades

Be You Fragrances manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent a cada moment en matèria de protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999; el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i altra legislació aplicable. De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa als Usuaris que les dades de caràcter personal que siguin facilitats en la Plataforma seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part dels fitxers titularitat de la Be You Fragrances, com a responsable del fitxers degudament inscrit en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a les finalitats pròpies de gestió d’Usuaris registrats en la Plataforma de Be You Fragrances.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable del tractament

BE YOU FRAGRANCES, S.L. NIF: B25828286

Finalitat del tractament

Gestió i prestació de serveis sol·licitats

Legalitat del tractament

Cumplimentació de formularis Plataforma, Registre d’usuaris i ús del Servei.

Destinataris de cessions de transferències

No es preveuen cesions de dades a terceres persones

Drets

Accedir, rectificar i cancel·lar les dades, així com altres drets, com s’explica en la informació addicional.

Pot consultar informació addicional i detallada en la nostra Política de Privadesa.

 

Independència de les Clàusules

Si qualsevol de les clàusules de les presents Condicions fora nul·la de ple dret o anul·lable, es tindrà per no posada. Aquesta declaració de nul·litat no invalidarà la resta de les Condicions, que mantindrà la seva vigència i eficàcia entre les parts.

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sol a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les Condicions subsistiran en tot la resta, tenint-se tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada.

Legislació Aplicable

Les presents Condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquestes Condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. Així mateix ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

La Comissió Europea posa a la disposició dels consumidors de la Unió Europea la plataforma de resolució de litigis en línia per resoldre els litigis que es produeixin en el comerç electrònic de forma amistosa (article 14 apartat 1 Reglament (UE) 524/2013) per la qual cosa els Usuaris de la Plataforma tenen dret presentar reclamacions al següent enllaç: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=es